Yazan: Tuba Yalınkılıç

Kül Tigin yazıtının güney, doğu ve kuzey yüzlerinde (Kök)türk harfli Türkçe metin; batı yüzünde ise, Tang İmparatoru Xuan Zong tarafından yazılmış Çince bir metin bulunmaktadır.
Tang Imparatoru Xuan Zong’a ait Çince metin bugüne kadar pek çok araştırmacı tarafından yayımlanmıştır. Ancak söz konusu yayınların büyük bölümü Çince metnin orijinalini tam olarak yansıtmamakta ve yanlış anlaşılmalara da sebebiyet vermektedir.
Bu makalede mevcut tercümelerin tamamı da göz önünde bulundurularak Kül Tigin yazıtının Batı yüzündeki Çince metin yeniden okunup yorumlanmaktadır.
Türk dilinin, edebiyatının ve tarihinin en önemli eserlerinden biri olarak Kabul edilen Kül Tigin yazıtı, Moğolistan’da Hösöö Tsaydam bölgesinde bulunmaktadır. Kül Tigin yazıtının üç yüzü (Kök)türkçe metinden; bir yüzü (batı yüzü) ise, Çince metinden oluşmaktadır.
Çince metin, (Kök)türk Bilge Kağan’ ın kardeşi Kül Tigin’in vefatı üzerine 732 yılında Tang Imparatoru Xuan Zong tarafından yazdırılmıştır.
Çince metinde genel hatlarıyla Çin-Türk ilişkilerinden; Çin imparatorları ile Türk kağanları arasındaki yakın dostluktan; Türk kağanlarının başarılarından, saygın kişiliklerinden ve Kül Tigin’in vefatından bahsedilmektedir.

故闕特勤碑 禦制禦書
Merhum Kül Tigin Yazıtı İmparatorun Dilinden
彼蒼者天,網不覆燾。
O mavi gök yeryüzünü kaplayıp, herşeyi koruyup kollamıştır.
天人相合,寰寓大同,
Gök ve yer bir olup, hayallerdeki güzel toplumu meydana getirmiştir.

Çin ve Türk anlayışında 天-gök aynı öneme sahiptir. Bu kelimeyle her iki anlayış da yüceliği, hakimiyeti, ululuğu işaret eder. Burada se 天kelimesiyle hükümdar kendisini işaret eder. Ona göre bütün dünya insanı aynıdır, eşittir; yalnız kendisi her şeyin üstündedir. Gökyüzü gibi her şeyin üzerinde ve onlardan üstündür. Tüm insanlığın hükümranı kendisi olduğu için, herkes aynı seviyede olduğu için büyük bir birlik, düzen oluşturulmuştur.

以其氣隔陰陽,是用別為君長。
Farklı diyarlarda yaşayan toplulukların, farklı hükümdarları olmuştur, her topluluğun kendi kağanı mevcuttur.

彼君長者,本□□□裔也,
Türkler’in hükümdarı, aslında dört bir yana…

Herkes aynı olsa da, insanlar eşit olsa da, yaşamları, alışkanlıkları mekâna göre farklılıklar arz eder. Bu yüzden –aynı- insanoğlu dünyanın farklı yerlerinde farklı ülkeler kurmuştur. 阴ying yani kuzeyde başka, 阳 yang yani güneyde baska ülkeler kurmuşlardır.
彼bi burada, 那na (o) anlamıyla 非唐人’ı, Tang Hanedanlığı’ndan olmayanları işaret eder, “bu” Çinli ise, “o” Çinli olmayan, yani yabancıdır. Bu tabirle daha çok yönetimde bulunan kesim kastedilir.

首自中國,雄飛北荒,
Çin’den gelip kahramanca kuzey çoraklarına vardı.
來朝甘泉,願保光祿,則恩好之深舊矣。
Gan quan’deki saraya gelip selam durdu, Guanglu’yu koruma şerefine nail olmayı diledi. Böyle olursa dostane ilişkilerimiz elbette uzun soluklu olur.

(Kök)türk Kağanlığı’nın atalarının hepsi aslında Çin’den gelmedir (Çinlilere göre aslında tüm dünya insanı Çin’den gelmiştir). Zamanla kuzeye gitmiş ve kendileri yönetimler kurmuşlardır. Sonraları Tang Sarayı’na gelip hükümdara selam durmuş, “光禄” Guang Lu Kalesi’ni korumayı istemişlerdir. “恩好之深旧” en hao zhi shen jiu (Dostane ilişkilerimiz elbette uzun soluklu olur.) diyerek Tang hükümdarının Türkler’e beslediği sevginin derinliğini ifade eder.
(Buraya kadar anlatılanlar Tang Hanedanlığı öncesine ait bilgilerdir. Bundan sonraki kısımlarda Tang Dönemi’ne ait hususlara yer verilir.)

洎 我高祖之肇興皇業,太宗之遂荒帝載,文教施于八方,武功成於七德,
Gao Zu ülkeyi kurduğunda Türkler ile iyi olan ilişkilerimiz Tai Zong’un hükümdar olduğu zamanda fevkalade iyi hâle geldi. Kültürümüz dört bir yandaki memleketleri etki altına aldı, askeri alandaki muvaffakiyetlerimiz her yanda duyuldu.

彼或變故相革,榮號迭稱,終能代□□,□修邊貢。
Kuzey memleketlerinde hâkim güç sürekli degişti, şimdi ise Türkler hâkim oldu, nesil …ebildi, …. imparatora saygıda kusur etmedi.

爰逮朕躬,結為父子,使寇虐不作,弓矢載櫜,爾無我虞,我無爾詐,邊鄙之不□,□□之賴歟?
Benim zamanıma gelince, Türkler’le baba oğul gibi olduk, saldırılar, yağmalar, zulmetler dindi; ok ve yay kınına girdi, “sen entrika çevirmedikçe, ben de hileye başvurmam”, sınırda sükunetin hakim olmadığı tek unsur kalmamıştır, dayanağı bu değil midir?

Imparatorluk anlayışına göre -en başta belirtildiği gibi- Çin imparatoru her şeyin üzerindedir. Türk hakanlarla olan ilişkisi ise şöyledir; Türk kağanı yalnızca kağan, imparator ise kağanların en büyüğüdür. Bu yüzden kendisini baba gibi görüp, diğer Türk hakanlarını oğul yerine koyar. Bu dönemde Bilge Kağan, kağan olduğuna göre o, oğuldur. Kül Tigin kağan olmamakla birlikte, kağanın kardeşi olduğu için imparator onu da kendi oğlu sayar.
Imparator Türk Kağanı’na “Oğul” derken, esasında bir yaptırımı da ifade eder; oğul babaya itaatkar olmalıdır, dolayısıyla Türk Kağanı Tang Imparatorluğu’na karşı gelmemeli, saygıda kusur etmemelidir.

君諱闕特勤,骨咄祿可汗之次子,今苾伽可汗之令弟也,
Adına yazıt diktiğim şahıs, adı Kül Tigin, Kutluk Han’ ın ikinci oğlu, bugünkü Bilge Kağan’ ın (küçük) kardeşi.

孝友聞于遠方,威□懾□□俗,
Hürmeti, saygısı uzak diyarlarca bilinir, heybeti yabancı memleketlerde korku salar.

“孝友” xiao you ifadesinde “孝” xiao ile babaya hürmet belirtilirken, “友” you ile ağabeye hürmet işaret edilir. Ağabeye olan hürmet, dostluk manası da içermektedir.
殊俗shu su ile yabancı yerler yani Çin’in direk kontrolünde olmayan yerler kastedilmektedir. İmparator, kendini Türklerin babası addedip, hakanın heybetinin saldığı korkudan kendine pay çıkararak, “Heybeti yabancı memleketlerde korku salar” ifadesini kullanıyor.

斯豈由曾祖伊地米施匍積厚德於上,而身克終之,
Bunun sebebi , atası olan İtimis Bey’in, uğruna ömür boyu mücadele ettiği ve koruduğu güzel ahlak değil midir?

祖骨咄祿頡斤行深仁於下,而子□□之, 不然何以生此賢也?故能承順友愛,輔成規略,
Büyükbabası Kutluk Erkin de daha sonra derin bir fazilet örneği sergilemiş ve oğlu da …… .Yoksa nasıl böylesi irfan sahibi biri yetişebilirdi? Bu nedenle Kül Tigin, hürmet, dostluk ve sevgi dolu bir ahlak anlayışını miras bırakmış, Bilge Kağan’a hedeflerine ulaşmasında destek olmuştur.

北燮眩雷之境,西鄰處月之郊尊撐梨之□□,
Kuzeyde Xuanlei ler ile uzlaşmaya vardı, batıda Chu Yue ler ile komşu oldu. …ya saygı besledi, …… ları kabul etti,

Bu cümleye göre, Tang Hanedanlığı’nın sınırlarını kimse ihlal edemez. Kuzeyde Türkler ancak O’nun sınırında olan眩雷xuanleilere kadar, batıda ise yine benim sınırımda olan处月chuyuelere kadar gidebildi. Daha ileri gitmesi mümkün degildi, Zira ilerideki topraklar Tang Hanedanlığı’na aitti ve geçilemezdi.

受屠耆之寵任,以親我有唐也
Tu Qi (Hunlar’ ın hükümdarı)’nin mertebesine erişti, (Tang) Hanedanlığımızla yakın ilişkiler kurdu.

我是用嘉爾誠績,大開恩信。而遙圖不騫,促景俄盡,永言悼惜,疚於朕心。且特勤,可汗之弟也。可汗,猶朕之子也。父子之義,既在敦崇,兄弟之親,得無連類,俱為子愛,再感深情。是用故製作豐碑,發揮遐壤,使千古之下,休光日新。
Fakat maalesef bu güzel vakitler adeta güneş ışığı gibi, kısa bir süre görünüp bir anda kayboldu . Her yanı ebedi bir hüzün ve yas kapladı, ölümündan ötürü çok büyük bir acı duymaktayım. Bununla birlikte, Kül Tigin, kağanın kardeşi, kağan da benim oğlum gibidir, Mademki baba-oğul arasındaki bağ bu denli sağlam; ağabey ve kardeş arasındaki bağ da aynı olamaz mı? Hepsi de babanın oğluna beslediği sevgidir, daha da içtendir. Bu nedenle bu muhteşem yazıtı dikerek, binlerce yıl sonra dahi namı devam etsin diye ırak topraklarda Kül Tigin’i methettim.

詞曰:
沙塞之國,丁零之鄉。雄武郁起,于爾先王。爾君克長,載赫殊方。爾道克順,謀親我唐。孰謂若人,網保延長。高碑山立,垂裕無疆。
Methiyede der ki:
Çölün ve kumların ülkesi, Tinglinler’in memleketinde, ataların kahramanca boy göstermişti. Kuzeydeki milletlerin hükümdarı olup, üstün başarılar elde etmişti. Sizler, Hanedanlığımıza itaat etmeyi biliyorsunuz, bu nedenle ilişkilerimiz cok iyiydi. Maalesef böyle bir insan uzun ömürlü olamadı. Bu muhteşem yazıtı diktim ki, bir dağ gibi dimdik ayakta durarak, güzel ahlakını nesilden nesile anlatmaya, seni övmeye devam etsin.

大唐開元廿年歲次壬申,七月辛醜朔,七日丁未建。
Yazıt, Yüce Tang Imparatoru Xuan Zong’un yirminci saltanat devresi yedinci ayının yedinci gününde yazılmıştır.